Skip to main content Skip to navigation
  • We speak English

  • Hablamos español

  • Peb hais lus Hmoob

  • Waxaan ku hadalnaa luqada Soomaaliga

  • Chúng tôi nói tiếng việt

651.489.2273
Donate

Ghi danh lại bảo hiểm y tế của quý vị

Ghi danh lại bảo hiểm y tế hàng năm cho Medical Assistance and MinnesotaCare sẽ bắt đầu lại trong năm 2023. Hãy chuẩn bị để ghi danh lại bảo hiểm y tế của quý vị

English

Somali

Español

Lus Hmoob

Tiếng Việt

Lưu ý thông báo cho việc ghi danh bảo hiểm y tế của quý vị

Nếu quý vị có bảo hiểm Medical Assistance, quý vị sẽ nhận đơn ghi danh lại trong khoảng hai tháng trước tháng mà quý vị đã nộp đơn xin bảo hiểm từ đầu

watch for the circle in blue when it's time to renew


Di chuyển trong vòng ba năm vừa qua? Cập nhật địa chỉ, số điện thoại và email của quý vị ngay hôm nay.

CẬP NHẬT THÔNG TIN LIÊN LẠC

Đặt hẹn để ghi danh lại bảo hiểm y tế của quý vị

View this calendar in your browser here.
Đặt hẹn trên mạng hoặc gọi cho chúng tôi tại số điện thoại 651-489-2273 để được giúp đỡ

Những câu hỏi thường gặp

Đây là trang giải đáp thắc mắc những câu hỏi thường gặp về vấn đề ghi danh lại bảo hiểm. Nếu câu hỏi của quý vị không đượ trả lời, xin liên hệ với chúng tôi.