Skip to main content Skip to navigation
  • We speak English

  • Hablamos español

  • Peb hais lus Hmoob

  • Waxaan ku hadalnaa luqada Soomaaliga

  • Chúng tôi nói tiếng việt

651.489.2273
Donate

Ntxiv Hnub Nyoog Rau Koj Qhov Kev Tuav Pov Hwm Kho Mob

Kev ntxiv hnub nyoog ib xyoos ib zaug rau Medical Assistance (Kev Pab Kho Mob) thiab MinnesotaCare yuav rov pib dua xyoo 2023 lawm.

Npaj los ntxiv hnub nyoog rau koj qhov kev tuav pov hwm kho mob.

English

Somali

Español

Lus Hmoob

Tiếng Việt

Tos ntsoov Koj Tsab Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Ntxiv Hnub Nyoog

Yog tias koj muaj Kev Pab Kho Mob, ces koj yuav tuaj yeem tau txais daim foos ntxiv hnub nyoog thaj tsam li ntawm ob lub hlis ua ntej lub hli uas koj tau thov nkag qhov kev tuav pov hwm kho mob thawj zaug. Saib rau lub voj voog xim xiav thaum nws txog lub sij hawm los ntxiv hnub nyoog!

watch for the circle in blue when it's time to renew


Puas yog muaj kev rhais chaw nyob hauv peb lub xyoos dhau los? Hloov kho koj qhov chaw nyob, nab npawb xov tooj thiab chaw nyob email tshiab hnub no kiag.

Hloov Kho Cov Ntaub Ntawv Tiv Tauj Tshiab

Teem Koj Lub Sij Hawm Mus Ntxiv Hnub Nyoog

View this calendar in your browser here.

Hu rau peb ntawm 651.489.2273 txhawm rau thov kev pab.

Cov Lus Nug Uas Nquag Nug

Nrhiav cov lus teb rau cov lus nug uas nquag nug txog kev ntxiv hnub nyoog hauv qab no. Yog tias nrhiav tsis tau lus teb rau koj lo lus nug, ces thov tiv tauj rau peb.