Skip to main content Skip to navigation
 • We speak English

 • Hablamos español

 • Peb hais lus Hmoob

 • Waxaan ku hadalnaa luqada Soomaaliga

 • Chúng tôi nói tiếng việt

651.489.2273
Donate

Chuẩn bị cho cuộc hẹn của quý vị

Ghi danh lại bảo hiểm y tế hàng năm cho Medical Assistance and MinnesotaCare sẽ bắt đầu lại trong năm 2023. Hãy chuẩn bị để ghi danh lại bảo hiểm y tế của quý vị

English

Somali

Español

Lus Hmoob

Tiếng Việt

Cần chuẩn bị những gì cho cuộc hẹn của quý vị

 • Nếu ghi danh vào bảo hiểm y tế, mang thẻ bảo hiểm y tế
 • Nếu quý vị nhận đơn Minnesota Health Care Renewal, xin đem theo đơn
 • Ngày sinh cho tất cả mọi người trong hộ khẩu (kể cả những người không xin)
 • Những người không có quốc tịch xin bảo hiểm, phải có thẻ xanh (green card) hoặc những hồ sơ di trú khác
 • Nếu ai đó trong hộ khẩu có bảo hiểm y tế cung cấp từ hãng xưởng, xin hỏi quản đốc (supervisor) or phòng nhân sự điền mẫu đơn: Appendix A – Đơn thông tin Bảo Hiểm Y Tế từ Chỗ Làm
 • Bảng lương trong vòng 30 ngày chỉ rõ thu nhập của tất cả mọi người trong gia đình có đi làm việc
 • Nếu tự làm chủ, thì nên có hồ sơ thuế của những năm gần nhất
 • Nếu quý vị có những thu nhập khác như tiền thất nghiệp, tiền hưu trí, nên có giấy tờ chứng minh thu nhập

Nhắc nhở cuộc hẹn

Portico sẽ gởi tin nhắn hoặc email để nhắc cuộc hẹn cho quý vị.

Nếu quý vị đặt hẹn bằng điện thoại, nhân viên hướng dẫn MNsure sẽ gọi điên thoại cho quý vị đúng giờ đã hẹn ở số điện thoại quý vị đã cung cấp. Số điện thoại đến hiện lên trong điện thoại là 651-603-5100.

Nếu quý vị đặt hẹn gặp trưc tiếp, lưu ý những nhắc nhở cuộc hẹn với những hướng dẫn và tham khảo thêm thông tin ở trang web community enrollment locations page.

Cần đặt hẹn lại hoặc hủy bỏ cuộc hẹn? Dùng đường dây kết nối (link) với cuộc hẹn của quý vị hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi tại số 651-489-2273.