Skip to main content Skip to navigation
 • We speak English

 • Hablamos español

 • Peb hais lus Hmoob

 • Waxaan ku hadalnaa luqada Soomaaliga

 • Chúng tôi nói tiếng việt

651.489.2273
Donate

U diyaar garow Ballantaada

Waxa ay tahay inaad u diyaariso Ballantaada

 • Haddii ka diiwaan gashantahay Ceymis Caafimaad, heyso kaarkaaga ceymiska caafimaadka
 • Haddii aad heshay foomka dib u cusbooneysiinta ee Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka Minnesota, heyso foomkaaga dib u cusbooneysiinta
 • Taariikhada dhalashada ee qof kasta oo qoyskaaga ah (ma aha kuwa codsanaya oo kaliya)
 • Dadka aan muwaadiniinta aheyn ee codsanaya ceymiska caafimaadka, heysta kaarka daganaanshaha joogtada ah ama dukumeentiyada socdaalka
 • Haddii qof qoyskaaga ka mid ah loo soo bandhigo ceymis iyadoo loo marayo loo-shaqeeyaha, fadlan weydii kormeerahaaga ama xiriirka HR inuu buuxiyo foomkan: Lifaaqa A – Daboolista Caafimaadka ee foomka Shaqooyinka
 • Lacag bixinta 30-kii maalmood ee tagay oo muujinaya dakhliga dhammaan xubnaha qoyska ee shaqeeya
 • Haddii aad iskaa u shaqeysato, qaado canshuur celintaadii ugu dambeysay
 • Haddii aad leedahay il dhaqaale oo kale, sida shaqo la’aanta ama badbaadada bulshada, hayso dukumeenti cadeynaya

Xusuusimo Ballan

Portico waxay kuu soo diri doontaa iimeyl xusuusin ballan ama fariin qoraal ah.

Haddii aad ballan ka qabsatay talefoonka, Hagahaaga MNsure ayaa kaa soo wici doona lambarka aad bixisay waqtiga ballanta. Telefoon keena wicista wuxuu u muuqan doonaa 651.603.5100.

Haddii aad dooratay ballan samey qof ah, ka eeg xusuusinta ballankaaga tilmaamo ama tixraac bogga goobaha diiwaangalinta bulshada wixii macluumaad dheeraad ah.

Ma u baahantahay inaad ballan dib u qabsato ama aad kansasho? Isticmaal lifaaqa xusuusinta ballantaada ama naga soo wac 651.489.2273.