Skip to main content Skip to navigation
 • We speak English

 • Hablamos español

 • Peb hais lus Hmoob

 • Waxaan ku hadalnaa luqada Soomaaliga

 • Chúng tôi nói tiếng việt

651.489.2273
Donate

Npaj rau Koj Qhov Kev Teem Caij Mus Ntsib

Yam Uas Yuav tau Npaj rau Koj Qhov Kev Teem Caij Mus Ntsib

 • Yog tias koj tau teev npe nkag rau kev pov hwm kho mob lawm, ces npaj koj daim npav tuav pov hwm kho mob
 • Yog tias koj tau txais koj daim foos Ntxiv Hnub Nyoog rau Minnesota Cov Khoos Kas Saib Xyuas Kho Mob, ces npaj koj daim foos ntxiv hnub nyoog
 • Hnub yug rau txhua tus neeg hauv tsev neeg (tsis yog cov neeg uas thov nkag nkaus xwb)
 • Hais txog rau cov neeg tsis yog neeg xam xaj uas tab tom thov nkag kev tuav pov hwm kho mob, ces npaj koj daim npav Permanent Resident (Daim Npav Ntsuab) los sis lwm yam ntaub ntawv kev nkag teb chaws
 • Yog tias ib tug neeg hauv koj tsev neeg tau txais kev tuav pov hwm dhau los ntawm qhov chaw ua hauj lwm, ces thov kom koj tus thawj saib xyuas los sis tiv tauj rau feem HR kom pab ua daim foos no: Daim Ntawv Ntxiv A – Daim foos Kev Pab Them Nqi Kho Mob los ntawm Txoj Hauj Lwm
 • Cov tw ntawv them nyiaj nyob rau 30 hnub dhau los uas qhia txog cov nyiaj khwv tau los ntawm tag nrho txhua tus neeg hauv tsev neeg uas ua hauj lwm
 • Yog tias koj ua hauj lwm rau tus kheej, ces muab koj cov ntaub ntawv them se rov qab tshiab tshaj
 • Yog tias koj muaj lwm qhov chaw khwv tau nyiaj los, xws li nyiaj poob hauj lwm los sis nyiaj xaus saus, ces npaj cov ntaub ntawv pov thawj

Kev Ceeb Toom Txog Kev Teem Caij Mus Ntsib

Portico yuav xa ib qho kev ceeb toom txog kev teem caij mus ntsib rau koj dhau los ntawm email los sis kev sau ntawv xa hauv xov tooj.

Yog tias koj teem caij mus ntsib hauv kev hu xov tooj, ces koj Tus Neeg Coj Kev hauv MNsure yuav hu rau koj thaum txog lub sij hawm teem tseg thiab hu rau tus xov tooj uas koj muab. Peb tus xov tooj hu tuaj yuav tshwm ua 651.603.5100.

Yog tias koj xaiv kev teem caij mus ntsib tim ntsej tim muag, ces saib koj qhov kev ceeb toom txog kev teem caij mus ntsib hais txog rau cov lus qhia los sis mus saib peb nplooj teev cov chaw teev npe hauv zej zog hais txog rau cov ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv

Puas yog xav rov teem sij hawm dua tshiab los sis thim kev teem sij hawm? Siv qhov link hauv koj qhov kev ceeb toom txog kev teeb caij mus ntsib los sis hu rau peb ntawm tus xov tooj 651.489.2273.