Skip to main content Skip to navigation
  • We speak English

  • Hablamos español

  • Peb hais lus Hmoob

  • Waxaan ku hadalnaa luqada Soomaaliga

  • Chúng tôi nói tiếng việt

651.489.2273
Donate

Sau cuộc hẹn của quý vị

Ghi danh lại bảo hiểm y tế hàng năm cho Medical Assistance and MinnesotaCare sẽ bắt đầu lại trong năm 2023. Hãy chuẩn bị để ghi danh lại bảo hiểm y tế của quý vị

English

Somali

Español

Lus Hmoob

Tiếng Việt

Nộp những giấy tờ yêu cầu cho nhân viên hướng dẫn MNsure của quý vị tại Portico

Xử dụng hệ thống bảo mật gởi những giấy tờ yêu cầu để hoàn thành thủ tục đơn xin

nộp hồ sơ

Lưu ý những thư cho những thông tin cập nhật quan trọng

Lưu ý những thư cho những thông tin quan trọng cập nhật từ quận hoặc Bộ Phục Vụ Nhân Sinh và Xã Hội của Minnesota (MInnesota Department of Human Services).  Nhân viên hướng dẫn MNsure tại Portico sẽ liên lạc quý vị cho bất cứ thông tin nào chúng tôi nhận được

Không còn đủ điều kiện cho bảo hiểm Medical Assistance hoặc MinnesotaCare?

Chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu thêm về hội đủ điều kiện cho những chương trình bảo hiểm y tế có sẵn của MNsure bao gồm Medical Assitance, MinnesotaCare và MNsure marketplace Qualified Heallth Plans.

Đặt hẹn trên mạng hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi tại số 651.489.2273 để được giúp đỡ

Bảo toàn bảo hiểm y tế cho cộng đồng của quý vị

Chia sẻ thông tin với bạn bè và gia đình để giúp duy trì bảo hiểm y tế cho mọi người. Nhân viên hướng dẫn MNsure tại Portico giúp hỗ trợ ghi danh cho tất cả cư dân tại Minnesota

Chia sẻ trên Facebook