Skip to main content Skip to navigation
  • We speak English

  • Hablamos español

  • Peb hais lus Hmoob

  • Waxaan ku hadalnaa luqada Soomaaliga

  • Chúng tôi nói tiếng việt

651.489.2273
Donate

Tom Qab Koj Qhov Kev Teem Caij Mus Ntsib

Xa Cov Ntaub Ntawv Uas Koj Tus Neeg Coj Kev Hauv Portico Thov Txog

Siv peb lub system rub nkag cov ntaub ntawv uas muaj kev ruaj ntseg los xa cov ntaub ntawv uas xav tau los ua kom tiav koj tus txheej txheem ua ntawv thov nkag.

Xa Cov Ntaub Ntawv

Saib Koj Cov Ntawv Xa Hauv Chaw Xa Ntawv rau Cov Ntaub Ntawv Hloov Tshiab Tseem Ceeb

Saib koj cov ntawv xa hauv chaw xa ntawv hais txog rau cov xov xwm tshiab uas tseem ceeb tuaj ntawm koj lub nroog los sis Minnesota Department of Human Services (Minnesota Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Pab Cuam Tib Neeg). Koj Tus Neeg Coj Kev hauv MNsure ntawm Portico yuav tiv tauj koj txog txhua yam ntaub ntawv uas peb tau txais.

Tsis Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Them Nqi los ntawm Kev Pab Kho Mob los sis MinnesotaCare Mus Ntxiv Lawm Puas Yog?

Peb tuaj yeem pab kom koj nkag siab txog koj qhov kev muaj cai tsim nyog rau txhua txoj xaiv txog kev tuav pov hwm kho mob uas muaj dhau los ntawm MNsure suav nrog Kev Pab Kho Mob, MinnesotaCare thiab MNsure Cov Phiaj Xwm Kho Mob Tsim Nyog uas muaj muag.

Teem sij hawm mus ntsib hauv online los sis hu rau peb ntawm 651.489.2273 txhawm rau thov kev pab.

Ua Kom Koj Lub Zej Zog Tau Txais Kev Pab Duav Roos

Qhia cov ntaub ntawv rau koj cov phooj ywg thiab tsev neeg txhawm rau pab lawv teev npe nkag thiab ua kom lawv qhov kev tuav pov hwm kho mob txuas ntxiv li qub. Tus Neeg Coj Kev hauv MNsure ntawm Portico muab kev pab teev npe nkag rau kev tuav pov hwm kev kho mob rau txhua tus neeg Minnesota.

Faib Qhia mus rau hauv Facebook